Projekt skierowany jest do grupy 42 (23K; 19M) osób w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się w powiecie miasto Łódź, pozostają bez pracy i utraciły ją po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19. Celem głównym projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród jego uczestników, rozwój ich kompetencji przedsiębiorczych oraz założenie przez nich 42 trwałych firm.

Oferta wsparcia:

1. Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej;

2. Szkolenia z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu;

3. Ocena biznesplanów;

4. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

5. Finansowe wsparcie pomostowe;

6. Monitorowanie prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia.