ZESTAWIENIA WYDATKÓW ROZLICZONYCH W OKRESIE WYPŁACANIA FINANSOWEGO  WSPARCIA POMPOSTOWEGO

Zestawienia wydatków rozliczonych w okresie wypłacania finansowego wsparcia pomostowego + Instrukcja


 Regulamin rekrutacji uczestników (aktualizacja)


Regulamin rekrutacji uczestników projektu

1. Formularz rekrutacyjny

2. Karta weryfikacji formalnej formularza

3. Karta oceny merytorycznej formularza

4. Karta oceny predyspozycji i potrzeb szkoleniowych

5. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – podsumowanie

8. Druk US-7


Regulamin przyznawania środków finansowych

załącznik nr 1 Biznesplan (biznesplan- wersja edytowalna)

załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

załącznik nr 4 Umowa o wsparcie finansowe

załącznik nr 5 Oświadczenie o pomocy de minimis (oświadczenie o pomocy de minimis- wersja edytowalna)

załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna dokumentu)

załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (wersja edytowalna dokumentu)

załącznik nr 8 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 9 Umowa o wsparcie pomostowe

załącznik nr 10 Standard oceny Biznesplanu w projekcie


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O UDZIELENIE  WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ UMOWY O UDZIELENIE  WSPARCIA POMOSTOWEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Weksel + instrukcja

Deklaracja wekslowa + instrukcja

Oświadczenie Beneficjent  + instrukcja

Oświadczenie małżonka Beneficjenta + instrukcja

Poręczenie wekslowe + instrukcja


Oświadczenie Zbywcy środka trwałego (osoba prywatna)

Oświadczenie Zbywcy środka trwałego (firma)